VI.ROČNÍK

Slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov a český Spolok pre ochranu osobných údajov už po šiestykrát vyhlasuje ocenenie najlepšiu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov roka. Pomôžte nám oceniť zodpovedné osoby, ktoré nielen že vo svojich organizáciách prispievajú k riadnemu, spravodlivému a transparentnému spracovaniu osobných údajov, ale sa tak isto zúčastňujú odbornej diskusie, delia sa o svoje skúsenosti a prispievajú ku zvyšovaniu ochrany osobných údajov a ochrany súkromia v Slovenskej a Českej republike. Pravidlá nominácie a hodnotenia kandidátov na slovenskú časť ocenenia pre najlepšiu zodpovednú osobu roka sú uvedené nižšie. Podrobnosti o českej časti ocenenia nájdete na webovej stránke www.dporoku.cz.

Nominácie do súťaže môžete posielať najneskôr do 25. mája 2024 prostredníctvom nasledujúceho online formulára.

Vyhlásenie výsledkov súťaže za rok 2023 sa uskutoční 11. júna 2024 na prestížnej EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2024, ktorú organizuje hlavný partner súťaže – spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vyhlásenie výsledkov slovenskej časti súťaže za rok 2022 sa uskutočnilo 5. júna 2023 na EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023.

Víťazmi minuloročnej súťaže sa stali Lucia Váryová (DPO pre spoločnosť Slovak Parcel Service) za súkromný sektor a Miroslav Ilavský (DPO pre mesto Stupava) za verejný sektor. Obom víťazom blahoželali Lucie Semančínová, predsedníčka Slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov, Vladan Rámiš, predseda českého Spolku pro ochranu osobních údajů, a Tibor Čamaj z Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorý poskytol konferencii záštitu. Vecné ceny víťazom odovzdali Lucia Čabová z Únie podnikových právnikov SR, Mária Puškárová – riaditeľka odboru vzdelávania Poradca podnikateľa a Denisa Lavková z Qubit Conference®.

 

O súťaži

Nominovaná môže byť každá osoba, ktorá v danom roku vykonáva alebo vykonávala funkciu zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov aspoň u jedného prevádzkovateľa či sprostredkovateľa na území Slovenskej republiky alebo Česka najmenej po dobu šiestich mesiacov. Nie je pritom rozhodujúce, či sa jedná o zodpovednú osobu interného alebo externého, alebo či pôsobí vo verejnej správe alebo súkromnom sektore.

Odborná porota zložená z členov slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov a ďalších zástupcov odbornej verejnosti vyberá finalistov a celkového víťaza zodpovedných osôb pôsobiacich u prevádzkovateľov a sprostredkovateľov v Slovenskej republike. Obdobne porota zložená zo zástupcov českého Spolku pre ochranu osobných údajov vyberá víťaza zo zodpovedných osôb nominovaných v Česku.

Galéria

Porota SK

Lucia Semančínová

Vedie oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS a je členkou výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Tatiana Valentová

Pôsobí v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany údajov. Svoje bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľka odboru kontroly. Je zodpovednou osobou v spoločnostiach a chairman DPO Clubu

Pavol Szabo

advokát a vedúci partner advokátskej kancelárie GHS Legal, s.r.o. Jeho hlavné zameranie v právnej oblasti je ochrana osobných údajov (GDPR), právo obchodných spoločností, nehnuteľnostné právo a IT právo. Pavol je členom výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Lucia Čabová

Pôsobí ako compliance právnik v oblasti energetiky. Vykonáva tiež činnosť zodpovednej osoby v obchodnej spoločnosti. Zároveň je tajomníčkou Únie podnikových právnikov SR.

Marcela Macová

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2007 obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje poradenstvu v oblasti ochrany osobných údajov.

Paula Babicová

pôsobí na pozícii osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov, compliance officer a risk manager v spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. V roku 2021 získala ocenenie zodpovedná osoba roku 2020.

Róbert Polyácsko

Je certifikovaný Data Protection Officer podľa GDPR a zároveň vykonáva funkciu zodpovednej osoby na Technickej univerzite v Košiciach. Róbert je členom českého Spolku pro ochranu osobních údajů a tiež členom výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Ivan Makatura

Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti.

Porota CZ

Margit Doležalová

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov v skupine ČSOB.

Marie Brejchová

riaditeľka právneho úseku spoločnosti Pražská energetika, a.s., Prezidentka Unie podnikových právníků, z.s.

Alice Selby

Compliance Lead a zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov v PwC Česká republika.

Jan Vobořil

advokát a výkonný riaditeľ Iuridicum Remedium, z. s..

Zdeněk Kučera

vedúci praxe IT práva a litigácií v medzinárodnej advokátskej kancelárii Kinstellar, vyučujúci na Fakulte informačných technológií ČVUT a Právnickej fakulte Karlovej Univerzity.

František Nonnemann

Compliance and Operational Risk Manager, MallPay a.s., člen výboru Spolku pre ochranu osobných údajov.

Vladan Rámiš

riaditeľ právneho úseku MAFRA, a.s., predseda Spolku pre ochranu osobných údajov.

Jaroslav Hora

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Českého štatistického úradu.

Miroslava Matoušová

V súčasnej dobe sa podieľa najmä na zastupovaní Úradu v Európskom zbore pre ochranu osobných údajov.

Jitka Pišl Drábková

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Slovenskej pošty, s.p.

Pravidlá súťaže

 1. Organizátorom súťaže je Spolok pre ochranu osobných údajov, so sídlom Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto,  Slovenská republika, IČO: 52 652 157, zapísaný v registri občianskych združení MVSR pod č. VVS/1-900/90-7313, www.soou.sk
 2. Odborná porota zložená z členov slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov a ďalších zástupcov odbornej verejnosti vyberie z nominovaných zodpovedných osôb pôsobiacich u prevádzkovateľov a sprostredkovateľov v Slovenskej republike celkového víťaza. Členovia poroty sú z účasti v súťaži vylúčení.

 3. Vyhlásenie výsledkov súťaže za rok 2023 sa uskutoční 11. júna 2024 na prestížnej EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2024, ktorú organizuje hlavný partner súťaže – spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

 4. Nominovaná môže byť každá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala funkciu zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov aspoň u jedného prevádzkovateľa či sprostredkovateľa na území Slovenskej republiky najmenej po dobu šiestich mesiacov.

 5. V rámci súťaže môže byť vyhlásená iba jedna kategória, zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov roka, prípadne podľa rozhodnutia poroty aj hodnotenie v ďalších kategóriách (napr. zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov pre verejnú správu, pre súkromný sektor atď.)

 6. Nominovať účastníka do súťaže môže ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba, a to bez obmedzenia. Pri nominácii musí uviesť meno a priezvisko nominovaného, názov organizácie, u ktorej nominovaný
  vykoná funkciu zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov, aspoň jeden kontaktný údaj a potvrdiť, že nominovaný bol o svojej nominácii do súťaže informovaný a súhlasí s ňou. Nominovať za rovnakých podmienok môžu aj členovia spolku a členovia poroty.

 7. Nominácia prebieha do polnoci 25. mája 2024.

 8. Spolok môže každého nominovaného osloviť a overiť s ním uvedené informácie a to, či sa chce súťaže zúčastniť.

 9. Porota vyhodnotí nominované osoby najmä na základe nasledujúcich kritérií:
     – Kvalita informácií (privacy policy) o spracovaní osobných údajov organizácie, kde nominovaný vykonáva funkciu zodpovednej osoby
        pre ochranu osobných údajov;
     – Verejná dostupnosť informácie, že nominovaný vykonáva funkciu
        zodpovednej osoby pre konkrétne organizácie;
     – Publikačná činnosť a ďalšia účasť vo verejnej diskusii týkajúca sa
        problematicky ochrany osobných údajov zo strany nominovaného;
     – Odborný prínos najmä pre komunitu zodpovedných osôb;
     – Príklad dobrej praxe, resp. zohľadnenie zaujímavých a
        inšpiratívnych riešení a prístupov pri spracovaní osobných údajov v
        práci zodpovednej osoby a pri činnosti organizácie, v ktorej túto
        pozíciu zastáva.

 10. V rámci súťaže budú Spolkom spracovávané osobné údaje nominujúcich i nominovaných, a to za účelom zaistenia konania súťaže a vyhlásenia jej výsledkov. Ďalšie informácie o súvisiacom spracovaní osobných údajov sú dostupné tu.

O nás

Spolok na ochranu osobných údajov a partnerský český Spolok na ochranu osobných údajov sú združeniami profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve i verejnej správe. Ako také si kladú za cieľ prispievať k zvyšovaniu povedomia o problematike spracovania osobných údajov a ochrane súkromia a propagácii činnosti osôb, ktoré sa touto tématikou v praxi zaoberajú.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, GDPR) pre mnoho subjektov zaviedlo povinnosti vymenovať zodpovedné osoby pre ochranu osobných údajov. Ten má prispievať k zaisteniu súladu činnosti danej organizácie s právnymi požiadavkami na spracovanie osobných údajov, k transparentnosti spracovania, má slúžiť ako kontaktný bod pre osoby, ktorých údaje sú spracovávané, aj pre dozorný úrad. Aby Spolky osoby, ktoré túto funkciu zastávajú, podporili a naznačili aj príklady dobrej praxe, akým má byť funkcia zodpovednej osoby vykonávaná, vyhlasujú už štvrtý ročník súťaže zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov roka.

poverenec_2019_8

Hlavný partner

Partneri

Náš

LN logo